Web Analytics Made Easy - Statcounter
بهینه سازی مرکز داده

بهینه‏‌سازی مراکزداده یا برون ‏سپاری؟

کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات به منظور حفظ جایگاه خود در بازار رقابت، و سازگاری با تغییرات، اهداف و هزینه‏ ها، نیاز به بهینه ‏سازی مراکزداده خود دارند.

طبق ارزیابی گارتنر، سهم نوآوری از هزینه های جاری مرکزداده:

 در یک مرکزداده فرسوده تقریبا 74% هزینه ‏های جاری، صرف نگهداری و تعمیرات شده و تنها 26% از آن صرف ایجاد نوآوری می‏شود.

این اختلاف فاحش با افزایش عمر مرکزداده نیز افزایش خواهد یافت.

انواع سناریوهای بهینه ‏سازی مرکزداده:

  • ارتقاء تجهیزات موجود
  • حفظ اتاق‏های سرور کوچک موجود و اتصال آنها به مراکزداده بزرگ
  • ساخت یک مرکزداده جدید
  • افزایش ظرفیت مرکزداده موجود
  • انتقال/مهاجرت به یک مرکزداده اشتراکی
  •  انتقال برنامه‏ها و پلت فرم‏های خاص بر روی ابر
  • طرحی ترکیبی از موارد فوق

برخی تصمیمات مهمی در بهینه‏ سازی مرکزداده:

  • تعیین میزان سرویس‏های لازم به حفظ در مجموعه/ “مستقر در مجموعه”
  • تعیین میزان سرویس‏های قابل برون‏سپاری، انتقال به ابر یا مراکزداده اشتراکی

انواع متغییرهای قابل بررسی در پروژه بهینه‌‏سازی مرکزداده:

1) متغیرهای محیطی/ فیزیکی مرکزداده:

میزان برق کلی، میزان بارIT  کنونی و نهایی/ مورد انتظار(با توجه به خطرات کسب و کار، تغییرات باالقوه بازار و …)، فاصله زمانی درنظر گرفته شده برای عبور از حالت کنونی به حالت توسعه یافته

2) متغیرهای هزینه ساخت:

هزینه ساخت یک مکان مشخص برای مرکزداده (بر حسب هزینه بر وات)، هزینه اجاره بها(بر حسب هزینه در هر ماه)، هزینه پهنای باند مورد نیاز، هزینه ‏های عملیاتی سالانه (شامل هزینه برق، نگهداری و نیروی انسانی) و بازده مرکزداده(اندازه گیری شده بر حسب PUE)

3) متغیرهای هزینه برون‏سپاری: هزینه اجاره رک، هزینه فضای رزرو شده( برای گسترش آتی)، هزینه برق مصرفی، هزینه پهنای باند

پس از بررسی متغیرهای فوق، پیش‏بینی و برآورد هزینه‏ نهایی مالکیت مرکزداده ساده‏تر و انتخاب بهترین راهکار بهینه‌‏سازی آن، ممکن خواهد بود.

باید توجه داشت که برای بهینه‏ سازی مرکزداده، الزامی به اجرای جداگانه انواع راهکارهای فوق نیست و می‏توان از راهکارهای تلفیقی نیز بهره جست. همچنین لازم به یادآوریست که فرایند بهینه ‏سازی فرایندی تک مرحله ای نیست، بلکه با توجه به شرایط همیشه متغیر بازار، بهینه‌‏سازی به عنوان یک راهبرد همیشگی برای سرویس‌‏دهی بهتر به مشتریان به حساب می آید.

رامتین نورمحمد