web statisticsRealtime website statistics

مقالات و اخبار مرتبط با فضا

استارتاپ امریکایی قراردادهایی را برای تأمین مالی دو مأموریت اول خود امضا کرده است و می‌تواند از اوایل سال 2023 از طریق سرورهای مستقر در ماه، خدمات ارائه کند.

کارشناسان به خاطر سرمایش و برق رایگان در فضا، در حال تحقیق در مورد ارسال مراکز داده به مدار زمین و ایستگاه فضایی هستند

خدمات پهن‌باند ماهواره‌ای شرکت اسپیس ایکس روز گذشته در سراسر جهان از دسترس خارج شد